Funkcie a možnosti portálu

Prvoradým cieľom portálu je tvorba a poskytovanie kvalitných elektronických výučbových materiálov, dát a kvalitných digitálnych máp prostredníctvom internetu.

Prostredníctvom kvalitných výučbových materiálov a dát chceme učiteľom a žiakom pomôcť dosiahnuť časovo efektívnu prípravu na vyučovanie a modernú výučbu.

 

FUNKCIE A MOŽNOSTI PORTÁLU:

Portál je rozdelený na dve časti: KNIŽNICU DIGITÁLNYCH MÁP a KNIŽNICU VZDELÁVACÍCH MATERIÁLOV.

 

KNIŽNICA DIGITÁLNYCH MÁP:

Obsahuje digitálne mapy na vyučovanie geografie a dejepisu a obrazové výukové karty na vyučovanie biológie.

Celý obsah knižnice digitálnych máp je v slovenskom jazyku.

Všetky mapy a výukové karty sú v digitálnej kvalite a pomocou dataprojektoru alebo interaktívnej tabule ich je možné premietať priamo na vyučovacej hodine.

Každá mapa či výuková karta sa otvára v samostatnom okne, naraz je teda možné otvoriť neobmedzené množstvo máp, čo môže pomôcť učiteľovi lepšie vykresliť preberané učivo.

Mapy a výukové karty sú v knižnici nahrané vo vysokom rozlíšení. Je možné ich podľa potreby zväčšovať a posúvať.

Každý učiteľ má do knižnice vlastný prístup. V rovnakom čase môže mapy používať neobmedzené množstvo učiteľov, každý na svojej vyučovacej hodine.

Celý obsah knižnice je prístupný aj pre žiakov a môže im pri domácej príprave plne nahrádzať používanie geografických či dejepisných atlasov. V rámci knižnice má žiak k dispozícií obsah 2 geografických, 2 dejepisných atlasov a množstvo výukových kariet na vyučovanie biológie pre všetky ročníky.

Mapy a výukové karty v knižnici sa neustále podľa potreby aktualizujú.

Výukové karty na biológiu sú prispôsobené na otváranie prostredníctvom tabletu. Do konca roka 2015 bude možné pomocou tabletu otvárať všetky digitálne mapy v knižnici.

 

KNIŽNICA VZDELÁVACÍCH MATERIÁLOV:

Aktuálne obsahuje výučbové materiály na predmety: GEOGRAFIA, BIOLÓGIA, DEJEPIS, FYZIKA

a CHÉMIA. V krátkej dobe sa knižnica začne rozširovať o predmety: MATEMATIKA, SLOVENSKÝ, ANGLICKÝ A NEMECKÝ JAZYK.

Materiály sú v knižnici prehľadne rozdelené podľa predmetov, ročníkov a následne konkrétnych vyučovacích hodín.

V knižnici nájdete:

- Metodické materiály pre učiteľov - metodiky vyučovacích hodín, metodické poznámky

- Extrakty učív

- Návrh domácich úloh, či poznámok pre žiakov

- Rozširujúce učivá a texty

- Bonusové materiály k výučbe

- Interaktívne učebné texty a interaktívne kvízy na opakovanie učiva

- Pracovné listy, aktivity, laboratórne práce

- Testy - tematické, polročné, záverečné či otázky na opakovanie učiva

FUNKCIE:

- prístup pre učiteľov aj žiakov

- materiály určené pre učiteľov ako napr. metodiky či testy nie sú žiakom prístupné

- učiteľ má možnosť, ktorýkoľvek materiál priradiť žiakom

- učiteľ má zároveň možnosť vkladať na portál vlastné materiály a tie následne priraďovať svojim žiakom. Materiály vytvorené a vložené učiteľom sú prístupné len v rámci školy, t.j. učitelia z iných škôl k nim prístup nemajú. Tieto materiály teda nie je možné ďalej šíriť a ostáva zachované autorské právo učiteľa

- materiály v knižnici nie je možné sťahovať a ukladať do počítača.

- vybrané materiály ako napr. poznámky pre žiakov, pracovné listy, testy a podobne je možné tlačiť

MODUL TESTOVANIE:

- v rámci modulu je možné vytvárať vlastné testy

- do každého vytváraného testu je možné vkladať vlastné obrázky a nastavovať bodovací systém

- pri teste je možnosť voliť dva typy odpovedí: výber správnej možnosti alebo samostatná odpoveď

- každý vytvorený test je možné priradiť žiakom na elektronické vypracovanie alebo vytlačiť v jednotnej šablóne

- pri tvorbe a ukladaní testu určuje učiteľ ( autor ) súhlas alebo nesúhlas s verejnením testu pre iné škole.

- v prípade, že autor vyjadrí súhlas so zverejnením, test bude prístupný aj učiteľom na iných školách. V opačnom prípade ostane test prístupný len v rámci školy

- žiakom priradené testy môžno použiť na elektronické testovanie v rámci vyučovania, ale rovnako môžu slúžiť ako zadanie na domáce úlohy

- ak učiteľ priradí test/domácu úlohu žiakom, tí majú možnosť ho elektronicky vyplniť a odoslať učiteľovi

- každý test má žiak možnosť odoslať len raz

- odoslané testy/domáce úlohy sa už vyodnotené ukladajú na portáli a učiteľ má k nim kedykoľvek prístup

- vyhodnotené testy má učiteľ na portáli k dispozícií v časti MOJE TRIEDY/SKUPINY, roztriedené podľa predmetov, tried a mien žiakov.

- ktorýkoľvek vyhodnotený test/domácu úlohu môže kedykoľvek vytlačiť a ukázať napr. rodičom

 

AKTUALIZÁCIE A NOVÉ MATERIÁLY:

- materiály a mapy v knižniciach sa neustále podľa potreby aktualizujú

- v týždenných intervaloch pravidelne pribúdajú nové materiály a mapy

- nové materiály pribúdajú a sú priraďované  v zásade do aktuálne preberaných alebo časovo najbližších vyučovacích hodín, t.j. nové materiály pridané v závere roka sa zobrazia v posledných hodinách prvého polroka alebo v hodinách preberaných v druhom polroku školského roka.

 


 


Copyright © 2010 WMS, s. r. o.