Obchodné a licenčné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

VYMEDZENIE POJMOV

Portál pre modernú školu je vzdelávací internetový portál zameraný na poskytovanie kvalitných elektronických výučbových materiálov a digitálnych nástenných máp.

Poskytovateľom služieb je spoločnosť MAPA Slovakia Trade, s.r.o. v spolupráci a vydavateľstvo MAPA Slovakia Plus, s.r.o.

Zákazníkom môže byť len školské zariadenie v Slovenskej republike.

Užívateľmi môžu byť len pedagogickí pracovníci zákazníka. Prístup sa poskytuje všetkým pedagogickým pracovníkom zákazníka.

 

OBJEDNANIE LICENCIE

- Objednávku na licencie je možné zaslať vyplnením objednávkového formuláru na stránke portal.mapaslovakia.sk alebo mailom na adresu: mapa@mapatrade.sk

- Všetky prijaté objednávky považujeme za záväzné

 

ZMENA ALEBO ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

- Žiadosti o zmenu alebo stornovanie objednávky je potrebné zaslať písomne na adresu mapa@mapatrade.sk najneskôr do doby vystavenia faktúry na objednaný tovar. Po vystavení faktúry už nie je možné objednávku stornovať, nakoľko zo strany poskytovateľa už došlo k plneniu.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

- Na základe prijatej objednávky Vám bude spravidla do jedného najneskôr však do troch pracovných dní zaslaná faktúra na objednané licencie. Faktúra bude zaslaná na mailovú adresu uvedenú v objednávke. Úhradu faktúry je potrebné realizovať v termíne splatnosti bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet poskytovateľa.

 

CENY

- Ceny za licencie uvádzané na stránke sú vrátane DPH 20%.

 

DODANIE ( AKTIVÁCIA ) LICENCIE

- Licencia bude aktivovaná v deň prijatia platby.

- O aktivácií licencie budete informovaní mailom.

 

PLATNOSŤ LICENCIE

- Platnosť licencie je 1 kalendárny rok, t.j. 365 dní odo dňa aktivácie.

 

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

- Na zakúpené licencie poskytujeme záruku počas celej doby platnosti licencie. Kupujúci je povinný skontrolovať, resp. zabezpečiť systémové požiadavky potrebné na bezproblémovú funkčnosť Knižníc, ku ktorým zakúpil licenciu. Systémové požiadavky sú uvedené na úvodnej stránke portal.mapaslovakia.sk pri jednotlivých produktoch.

- K zakúpeným licenciam poskytujeme technickú podporu počas celej doby platnosti licencie.

- V prípade reklamácie, resp. technických problémov, nás kontaktujte mailom na mapa@mapatrade.sk alebo telefonicky na čísle 037/741 3000.

 

Pokiaľ nie je uvedené inak, rozumie sa na účely týchto záručných a reklamačných podmienok predávajúcim spoločnosť MAPA Slovakia Trade, s.r.o., so sídlom Škultétyho 3, 949 11 Nitra, IČO: 44500211, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri vedeným Okresným súdom Nitra.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

- MAPA Slovakia Trade, s.r.o. sústreďuje údaje o zákazníkoch portálu len na účel identifikácie klienta v poštovom a platobnom styku. Chráni Vaše údaje ako dôverné a neposkytuje ich tretím osobám.

 

LICENČNÉ PODMIENKY

o poskytnutí digitálnych mapových podkladov a digitálne spracovaných vzdelávacích materiálov navrhnuté v zmysle § 40

a nasl. zákona číslo 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom autorského zákona

 

Článok 1

Predmet licenčných podmienok

Predmetom licenčných podmienok je poskytnutie licencie na využitie digitálnych mapových podkladov, elektronicky spracovaných vzdelávacích materiálov ako súčasti Portálu pre modernú školu V Knižnici digitálnych máp a Knižnici vzdelávacích dokumentov v digitálnom tvare.

 

Článok 2

Práva a povinnosti zmluvných strán

Poskytovateľ udeľuje licenciu na využitie dátových podkladov, ktoré tvoria predmet licenčnej dohody na obdobie 1 kalendárneho roka, t.j. 365 dní nasledujúcich po úhrade licenčného poplatku.

Výučbové materiály a mapy sú poskytované užívateľom v štandardnej kvalite a forme zabezpečenia a poskytovateľ nemá povinnosť tieto dáta meniť alebo upravovať na žiadosť užívateľa.

Poskytovateľ má právo zaznamenávať si údaje o počte a dátume prihlásení jednotlivých užívateľov a o počte a druhu prezeraných súborov. Tieto údaje môže poskytovateľ použiť pre štatistické alebo marketingové účely. Poskytovateľ má právo zasielať užívateľovi e-mailové správy o zmenách na portáli, prípadne o blížiacom sa konci platnosti licencie.

Poskytovateľ má povinnosť zabezpečiť riadne fungovanie portálu. V prípade akýchkoľvek problémov je poskytovateľ povinný podniknúť kroky vedúce k náprave fungovania systému, a to bezodkladne po zistení týchto problémov. Poskytovateľ nemôže poskytnúť osobné údaje užívateľov tretej strane a je povinný chrániť ich pred zneužitím.

Objednávateľ sa na základe Autorského zákona zaväzuje:

- neposkytnúť predmet zmluvy ani jeho časti, na ktorý vlastníkom copyrightu je poskytovateľ, tretím osobám bez písomného súhlasu poskytovateľa

- sťahovať a ukladať dáta a mapy bez písomného súhlasu poskytovateľa

Objednávateľ má právo:

- využívať predmet zmluvy vo vyučovacom procese alebo v jeho príprave, a to súčasne viacerými učiteľmi  podľa potrieb vyučovacieho procesu


 

Článok 3

Záverečné ustanovenia

Všetky poskytované dátové súbory sú vlastníctvom poskytovateľa. Poskytovateľ prehlasuje, že na všetky výučbové materiály a mapy má oprávnenie poskytovať ich tretím stranám prostredníctvom internetu za presne stanovených obchodných podmienok.

Užívateľ berie na vedomie, že dáta a mapy môže využívať výhradne za účelom vzdelávania a skvalitnenia vzdelávacieho procesu. Ak aj užívateľ použije obsah vzdelávacích materiálov pri tvorbe vlastného diela, nestáva sa ich majiteľom a môže ich použiť len vo vzdelávacom procese. Užívateľ kúpou licencie získava len časovo ohraničené povolenie na vzdelávacie a nekomerčné účely.

Užívateľ berie na vedomie, že po skončení časovo ohraničeného povolenia, nemá oprávnenie akýmkoľvek spôsobom narábať s dátami a mapami bez písomného súhlasu poskytovateľa.

Toto povolenie je bez písomného súhlasu poskytovateľa nepredajné a neprenesiteľné na ďalšiu osobu alebo subjekt.

Všetky poskytované dáta a mapy sú chránené autorským zákonom a nakladanie s nimi po vypršaní licencie je bez písomného súhlasu poskytovateľa trestné.

Taktiež je trestné akékoľvek narábanie s dátami a mapami za účelom komerčného využitia bez písomného súhlasu poskytovateľa a môže byť postihnuté zákonom.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo náhrady škody, vzniknutej porušením licenčných podmienok.Copyright © 2010 WMS, s. r. o.